ePUAP - Publiczne Gimnazjum w Rzezawie

Szukaj
Publiczne Gimnazjum w Rzezawie
Idź do spisu treści

Menu główne:

ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie pism do Publicznego Gimnazjum w Rzezawie
za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216) w Publicznym Gimnazjum w Rzezawie uruchomiona została Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Publicznego Gimnazjum w Rzezawie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Za pośrednictwem ESP można kierować "Pismo ogólne do podmiotu publicznego" do Publicznego Gimnazjum w Rzezawie.

Link do usługi "Pismo ogólne do podmiotu publicznego"
W celu zadresowania pisma do Publicznego Gimnazjum w Rzezawie przy edycji dokumentu w polu ustaw/zmień adresata należy podać nazwę Publiczne Gimnazjum w Rzezawie.

Wymagania:
 1. W celu skorzystania z Portalu ePUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu ePUAP jest darmowa.
 2. Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
 3. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 megabajtów, w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów.
 4. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism: .doc, .docx, .gif, .jpg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml.
 5. W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.
 6. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1024 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 Nr 206 poz. 1216).
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego